Bildiri Gönderme ve Yazım Kuralları

Yazım Kuralları:


Bildiri Gönderme Kuralları

Bir yazarın ismi, yazar sıralamasına bakılmaksızın, en fazla 3 bildiride yer alabilir.

Kongreye gönderilecek bildirilerin kongre bildiri özet kitabına girecek halinin, aşağıdaki kurallara göre yazılması gerekmektedir.

 • Uzunluk: En az 500, en fazla 750 kelime (referanslar dahil)
 • Anahtar kelimeler: Çalışmayı tanımlayan en az 3 anahtar kelime
 • Bildirinin dili:  Türkçe veya İngilizce
 • Yazı biçimi: Times New Roman 10 punto ve her iki yana yaslı
 • Kenar boşlukları: Üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanması
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren bilimsel niteliklerin APA6 veya APA7 stilinde yapılması gerekmektedir.

Araştırma bildirileri için:

Her bildiri aşağıdaki bölümleri aynı sırayla içermelidir:

 1. Problem tanımı ve açık araştırma sorusu (ları)
 2. Kavramsal çerçeve
 3. Yöntem (çalışmanın deseni, örneklem, veri toplama yöntemleri, veri analizi)
 4. Bulgular (veya henüz bitmemiş çalışmalarda beklenen bulgular) ve sonuç

Kavramsal bildiriler için:

Her bildiri aşağıdaki bölümleri aynı sırayla içermelidir:

 1. Problem tanımı
 2. Bildirinin amacı
 3. Kavramsal tartışmanın teorik çerçevesi
 4. Teori, araştırma ve uygulama için tavsiyeler
 5. Sonuç tespitleri

Sunum Kuralları

 • Her oturum 60 dakika sürecektir ve dört sunumdan oluşacaktır.
 • Her sunum için yaklaşık 15 dakika ayrılacaktır  (10 dakika sunum, 5 dakika soru-cevap).

Bildiri değerlendirme süreci ve değerlendirme kriterleri:

Kongreye göndereceğiniz bildiriler yazım ve şekilsel olarak kongre sekretaryası tarafından incelenerek, alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin görüşünün olumsuz olması durumunda aday bildiri üçüncü bir hakeme gönderilmekte üçüncü hakemin görüşüne göre bildirinin kabul/red’dine karar verilmektedir.

Bildirilerin Hakemler tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden yararlanılacaktır:

 • Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluğu,
 • Eğitime yapacağı katkı: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, (çalışmaların ağırlıklı olarak ampirik temele dayandırılması beklenmektedir), alana yapacağı katkı,
 • Analiz ve yorumlar: Ulaşılan sonuçların anlamlılığı; bulguların sonuçlar ile ilişkisi; uygulama, politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler; bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı,
 • Etkileşime açıklığı: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması; çoklu perspektiflerin geliştirilmesine olanak tanıması.

Sempozyum Önerisi – Başvuru Formu


Sempozyum önerisi en az 3 en fazla 4 bildiri içerebilir. Öneri, 600 kelimeye kadar sempozyumu tanıtıcı tek bir dosya ve her bir bildiri için 400 kelimeyi aşmayacak özetler şeklinde gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum önerileri konferans başvuru sisteminden değil, konu satırına sempozyum başvurusu olduğunu belirtilerek, 15ueyk@gmail.com adresinden iletilmelidir.

Sempozyumda tanıtım dosyası için kaynakça (200 kelimeye kadar), en az 3 anahtar kelime ve bildirileri sunacakların isim, kurum ve e-posta adresleri verilmelidir.

Tartışmacı sempozyum hakkında görüş bildirecek bir kişi olmalı ve başvuruda isim, kurum ve e-posta adresleri belirtilmelidir. Sempozyum önerisi yapan kişi Konferans Düzenleme Komitesi ve bildiri sunacaklar arasında iletişimi sağlamalıdır.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.